Home


Official website of the Faculty of Foreign Studies, Vietnam Maritime University.

Address: Room 211, Building A5, Vietnam Maritime University, 484 Lach Tray St., Ngo Quyen, Hai Phong, Vietnam

Phone No.: (+84) 313 735 682

Email: ngoaingu@vimaru.edu.vn

Website: http://ngoaingu.vimaru.edu.vn/

IntroductionOrganization

Được thành lập năm 19xx với tên gọi ban đầu là Bộ môn Ngoại ngữ, thuộc trường Đại học ABC.

Năm 2014, Bộ môn Ngoại ngữ chính thức tái cơ cấu thành khoa Ngoại ngữ, trường ĐH Hàng hải Việt Nam và tổ chức tuyển sinh chuyên ngành khóa đầu tiên.

Hiện tại khoa ngoại ngữ có 40 cán bộ, giảng viên và 186 sinh viên chuyên ngành.

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Chức năng: Khoa Ngoại ngữ là đơn vị thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có chức năng: Quản lý và đào tạo cử nhân Tiếng Anh thương mại; giảng dạy Tiếng Anh cơ sở cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành cho học viên và sinh viên các hệ đào tạo trong Trường.
 • Nhiệm vụ:
  1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;
  2. Xây dựng chương trình đào tạo, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường;
  3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
  4. Quản lý cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
  5. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học;
  6. Tổ chức biên soạn, đánh giá, thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp đánh giá kết quả học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch trang bị, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành, thực tập;
  7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên;
  8. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số giấy tờ phục vụ đào tạo và sinh viên do Hiệu trưởng ủy quyền;
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Khoa Ngoại ngữ có một Quyền trưởng khoa và hai Phó trưởng khoa, một cán bộ phụ trách công đoàn và một các bộ văn thư:

 • Quyền Trưởng khoa: Cô Hoàng Thị Ngọc Diệp
 • Phó khoa: Thầy Phạm Văn Đôn
 • Phó khoa: Cô Nguyễn Hoài Đức
 • Công đoàn: Thầy Nguyễn Tất Thành

Khoa ngoại ngữ được chia thành 4 tổ bộ môn:

 • Bộ môn Tiếng Anh Đại cương
 • Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành
 • Bộ môn Dịch thuật, Văn hóa, và Lý thuyết tiếng
 • Bộ môn Thực hành tiếng