Bản hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị, chức danh

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BNG, ngày 09/7/2009. Bộ Ngoại giao.

Bản hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại.

Tải về

Comments