Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư 01/2011/TT-BNV, ban hành ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Thông tư bao gồm các hướng dẫn trình bày Quốc hiệu, font chữ, căn chỉnh lề,…

Tải về

Comments