Quy định về viết hoa trong văn bản

Quyết định số 09/1998/QĐ-VPCP, ban hành ngày 22 tháng 11 năm 1998 của Văn phòng Chính phủ, quy định tạm thời về viết hoa trong văn bản của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Đây không phải là quy định bắt buộc cho các văn bản ngoài Chính phủ, nhưng có giá trị tham khảo để áp dụng khi trình bày văn bản dân sự, thường ngày.

Tải về

Comments