Danh từ số ít hay số nhiều?

1. Sau anyany of dùng số ít hay số nhiều?

Sau anyany of dùng danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều nếu mang nghĩa là không có:

I don’t have any money.
She hasn’t got any friends.
I wasn’t interested in any of the lectures.

Khi any of đi cùng với danh từ số nhiều, động từ có thể được chia ở cả dạng số ít và số nhiều (trong các văn bản trang trọng/học thuật thường dùng số ít):

Informal: If any of your friends are interested, let me know.
Formal: If any of your friends is interested, let me know.

Khi any mang nghĩa là bất kỳ ai/cái gì, dùng danh từ số ít:

She goes out with any boy who asks her.
Ask any doctor – they’ll tell you that alcohol is a poison.

2. Sau no dùng số ít hay số nhiều?

Sau no thường dùng danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều:

We have no plans for the summer.
We have no time to study.

Một số trường hợp có thể dùng danh từ số ít nếu chỉ có thể có duy nhất một vật/người:

He has no wife and no children. (Một người thường chỉ có một vợ nhưng có thể có nhiều con)
I can see no sun in the sky. (Chỉ có một mặt trời)

Ngoài ra thì trong một số cụm từ cố định, sau no luôn là danh từ số ít: no amount, no time, no idea, no doubt, no reason, no need, no evidence, no problem, no way, no point, no use.

3. Sau zero dùng số ít hay số nhiều?

Sau zero luôn dùng danh từ số nhiều hoặc không đếm được:

Zero degrees centigrade is the same as 32 degrees Fahrenheit.
We are likely to see zero growth on the stock market this year.

4. Sau số âm và số thập phân hay phân số  dùng số ít hay số nhiều?

Đối với đơn vị đo (meter, liter, etc.):

Thông thườngPhong cách học thuật

Trừ 1 và -1, còn lại dùng danh từ số nhiều:

-1 degree
1 inch
0.5 meters
3/4 liters
1.4 tonnes

Số từ -1 đến 1 (-1 ≤ x ≤ 1) dùng danh từ số ít:

0.5 meter
3/4 liter
-1 degree

Số lớn hơn 1 và nhỏ hơn -1 (x ≤ -1 | x ≥ 1) dùng danh từ số nhiều:

1.4 meters
3/2 liters

Đối với danh từ khác, phân số thường đi với of, và thường dùng phân số nhỏ hơn 1:

1/3 of the visitors
1/6 of the pizza

Phân số và số thập phân lớn hơn 1 thường không được dùng với các danh từ không phải đơn vị đo, vì chúng không hợp lý (1.4 người, 7/3 quả táo), trừ toán học. Trong trường hợp toán học, áp dụng nguyên tắc như đối với đơn vị đo.

Comments