ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 – 2017

  1. Nghiên cứu phép tỉnh lược trong vai trò phương tiện liên kết trong văn bản tiếng Anh chuyên ngành hàng hải. Chủ nhiệm đề tài: ThS Phạm Văn Đôn
  2. Những đặc điểm của một giảng viên tiếng Anh dạy học hiệu quả trong nhận thức của sinh viên bậc đại học của trường đại học Hàng hải Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: Cn Phạm Thị Ngọc Thanh
  3. Nghiên cứu về những yếu tố tranh luận trong các bài văn tranh luận/ thuyết phục của sinh viên học ngoại ngữ Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Phương Hạnh và ThS. Nguyễn Thị Thảo Linh
Comments