Phạm Văn Đôn

Believe some- Love all- never hurt anybody

Họ tên: Phạm Văn Đôn
Ngày sinh: 09/08/1968
Địa chỉ email: donpv.nn@vimaru.edu.vn
Địa chỉ: Hải An, Hải Phòng
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình
Bộ môn: Dịch thuật, Văn hóa, Lý thuyết tiếng
Công tác tại ĐHHH từ: 01/12/1990
Trình độ chuyên môn:
– Cử nhân Tiếng Anh
– Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
– Tiến sĩ Ngôn ngữ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga

Comments