Danh sách coi thi học kỳ II – 2015-2016 (Chính thức)

  1. GV hỏi thi nhóm học phần AVCN KTĐ N01 hỏi thi xong sang hỗ trợ nhóm học phần AVCN KTĐ N03
  2. GV hỏi thi nhóm học phần AVCN HH2 N01, 02 hỏi thi xong sang hỗ trợ nhóm học phần AVCN HH2 N05
  3. GV tên in đậm
    • cho lớp bốc đề thi (đến trước 30’)
    • vào điểm Y trong phiếu thi, nộp 3 bản (1 chính + 2 copy) cho giáo vụ ngay sau thi
STT Mã HP Học phần Lớp/Nhóm Ngày thi Giờ thi Địa điểm Khóa GV
1 In đề thi 25, 26, 27/5/2016 Thúy, Thanh, Minh Phương, Minh Anh, Thùy Linh , Hoài Phương
2 Tốt nghiệp ĐH, CĐ hệ CQ 04 giảng viên 28/05/2016
Thứ Bảy
6h50 305B5 55 Huệ Linh, Tâm, Trần Diệp, Liên
(GV có tên đến VP ký tươi vào danh sách trước 11am ngày 26/5)
3 25103 AVCB 3 1237 SV
36 phòng
31/05/2016
Thứ Ba
08h00 Nhà C1 55 Giám sát đề: Thúy
Phụ trách đài: Liên
Coi thi:
Đức, Minh Phương, Thư, Huệ Linh, Thanh, Loan, Hiền Thảo, Hạnh, Hoài Phương, Huyền Trang, Thùy Linh, Hoa, Thu Hà, Nguyễn Thảo, Minh Thu, Thúy Thu, Duy, Tâm, Phượng, Trâm, Phương Lan, Thuỷ B
Toàn bộ giảng viên mang theo đài.
Các GV KHÔNG đi coi thi mang đài đến VP Khoa bàn giao cho đ/c Liên: Thành, Quý, Hoàng Diệp, Giang, Nhàn, Huân, Đôn, Xuân Hương, Thanh Hương, Mai Trang, Quỳnh Hương
Deadline bàn giao đài ngày 30/05.
4 19109 Nguyên lý cơ bản 2 10 GV 31/05/2016
Thứ Ba
13h45 403-407A4 Thành, Quý, Thanh Hương, Xuân Hương, Mai Trang, Quỳnh Hương, Huân, Đôn, Trần Diệp, Minh Anh
5 25114H Anh văn 4 01,03-05,07
175 SV
05 phòng
01/06/2016
Thứ Tư
08h00 403-409A4 55CL Giám sát đề: Thúy
Đức, Nhàn, Hiền Thảo, Minh Phương, Thư, Mai Trang, Ngọc Thanh, Thúy Thu, Minh Anh, Thùy Linh, Thành, Trần Diệp, Nguyễn Thảo, Minh Thu
Mang đài: Đức, Hiền Thảo, Nhàn, Thư, Minh Phương
6 25405 TACN Đóng tàu 01 02/06/2016
Thứ Năm
14h00 501,502C2 54 Quý, Thủy B
7 25343 Ngữ pháp TA thực hành 01 03/06/2016
Thứ Sáu
14h00 405A5 56 Thu Hà, Minh Thu
8 Tư tưởng HCM 06 GV 03/06/2016
Thứ Sáu
13h45 202C2 Thành, Huân, Nguyễn Thảo, Thúy B, Trần Diệp, Minh Phương
9 Tốt nghiệp ĐH, CĐ hệ chính quy 04 GV 04/06/2016
Thứ Bảy
6h50 305B5 Thư, Loan, Huyền Trang, Hạnh
(GV có tên đến VP ký tươi vào danh sách trước 11am ngày 26/5)
10 Đường lối cách mạng 06 GV 07/06/2016
Thứ Ba
07h45 202C2 Nhàn, Trâm, Huân, Duy, Hoa, M. Trang
11 25101(25103) AVCB 1 2262 SV
64 phòng
07/06/2016
Thứ Ba
13h45 Nhà C1 56 Giám sát đề: Thúy
Coi thi: Minh Anh, Minh Phương, Thư, Huệ Linh, Thanh, Quỳnh Hương, Loan, Hiền Thảo, Mai Trang, Phượng, Giang, Hạnh, Hoài Phương, Huyền Trang, Thùy Linh, Hoa, Thu Hà,Trần Diệp, Đào Hương, Liên, Nguyễn Thảo, Minh Thu, Xuân Hương, Duy, Phương Lan
12 25408 AVCN KTĐ 01,03 07/06/2016
Thứ Ba
14h00 301-303B5 55CĐ Nhóm 01: Trâm, Quý, Nhàn, Đôn – 301B5

Nhóm 02: Huân, Thủy B – 303B5

13 25415 TACN HH 2 01-02,05 08/06/2016
Thứ Tư
14h00 302-305A2 54 Nhóm 01: Minh Anh, Lan, Huân, H. Diệp – 302A2
Nhóm 02: Tâm, Thủy B, Thành, Trâm – 304A2
Nhóm 03: Huyền Trang, Đôn – 305A2
14 25202 Nghe 2
Đọc 2
Viết 2
01-05 08/06/2016
Thứ Tư
14h00 404-409A5 56 Phượng, Hạnh, Thùy Linh, H.Phương, Thu Hà, Hoa, Minh Thu, Duy, Nhàn, Thúy Thu
15 25212 Nói 2 01-05 09/06/2016
Thứ Năm
14h00 404-409A5 56 10 bàn thi (5 lớp mỗi lớp 2 bàn):
Phượng, H.Trang, Hạnh, Hoa, Thùy Linh, H.Phương, Giang, H. Diệp, Thúy Thu, Duy, Trâm, Hiền Thảo, Thư, Nguyễn Thảo, Quý, Xuân Hương, Thúy, Minh Anh, Huệ Linh, Đào Hương
16 25112H AVCB2 (Viết) 02-07
194 SV
05 phòng
11/06/2016
Thứ Bảy
13h45 403-409A4 56CL Giám sát đề: Thúy
Coi thi: Thư, Hiền Thảo, Huệ Linh, Quỳnh Hương, Mai Trang, Duy, Nhàn
Minh Thu, Thúy Thu, Liên, Quý, Tâm, Xuân Hương, Huyền Trang
Mang đài: Thư, Hiền Thảo, Huệ Linh, Nhàn, Minh Thu
17 25112 AVCB2 (Viết) ĐKT, MKT 11/06/2016
Thứ Bảy
14h00 403,404A3 56CH Giám sát đề: Loan
Coi thi: Loan, Ngọc Thanh, Trâm, Minh Phương
Mang đài: Loan, Thanh
18 25270 Tư duy phản biện 01-02 11/06/2016
Thứ Bảy
14h00 404,405A5 56 Hoa, Thùy Linh, Hạnh, Trần Diệp
19 Đại số 08 GV 11/06/2016
Thứ Bảy
13h45 202C2 Tất Thành, Huân, Minh Anh, Thủy B, Đào Hương, Nguyễn Thảo, Quỳnh Giang, Hoài Phương
20 25112H AVCB2 (Vấn đáp) 02-07 12/06/2016
Chủ Nhật
14h00 403-409A4 56CL 8 bàn – 16 giảng viên
Thư, Quý, Thuý Thu, Phương Lan, Minh Phương, Thùy Linh, Quỳnh Hương, Thành, Mai Trang, Thủy B,  Ngọc Thanh, Quỳnh Giang, Tâm, Duy, Đức, Hoài Phương
21 25112 AVCB2 (Vấn đáp) ĐKT, MKT 12/06/2016
Chủ Nhật
14h00 401,402A3 56CH AV2-CH – 3 bàn – 6 giảng viên
Hiền Thảo, Xuân Hương, Nhàn, Đào Hương, Loan, Nguyễn Thảo
22 25401 AVCN HH1 01,03 13/06/2016
Thứ Hai
08h00 101,102B3 55 CĐ Nhóm 01: Minh Anh, Lan, Huân, Đức – 101B3

Nhóm 02: Trâm, Tâm, Thủy B, Đôn – 102B3

23 25204 Nghe 4
Đọc 4
Viết 4
01-02 15/06/2016
Thứ Tư
08h00 404,405A5 55 Đức, Trần Diệp, Duy, Đào Hương
Mang đài: Đức, Đào Hương
24 25113 AVCB3 (Viết) ĐKT, MKT
77 SV
02 phòng thi
15/06/2016
Thứ Tư
13h45 401,402A3 56CH Loan, Nhàn, Thanh, H.Phương
Mang đài: Nhàn, Thanh
Giám sát đề: Loan
25 25261 Kỹ năng TATH B1 01-02 15/06/2016
Thứ Tư
14h00 404,405A5 56 H.Trang, Trâm, Thanh Hương, Thúy Thu
26 25113 AVCB3 (Vấn đáp) ĐKT, MKT 16/06/2016
Thứ Năm
14h00 401,402A3 56CH Loan, Thanh, Huệ Linh, H. Diệp, Mai Trang, Thư
27 25241 Kỹ năng TATM B1 01,03 16/06/2016
Thứ Năm
14h00 404,405A5 56 Phượng, Giang, Hoa, Tâm
28 25215 Nói 4 01-02 17/06/2016
Thứ Sáu
08h00 404-408A5 55 Phượng, Hạnh, H.Phương, Hoa, Giang, T.Linh, H. Diệp, Xuân Hương
29 Kỹ năng mềm 1 03 GV 17/06/2016
Thứ Sáu
13h45 403-407A4 Duy, Hoa, Thanh
30 25403 TATM 01,03,04 18/06/2016
Thứ Bảy
08h00 401-403B5 55 CĐ Nhóm 01: Trâm, Tâm, Huệ Linh, Minh Anh 401B5
Nhóm 03: Thúy Thu, Đức, Huyền Trang 402B5
Nhóm 04: Huân, Quý, Giang, Xuân Hương 403B5

nike-dunk-low-coast-uncl | Gucci x The North Face Release Information – FitforhealthShops – crampon adidas sans lacet pas cher black and blue

Comments