Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Khoá 64

  • Ngành Ngôn ngữ Anh (bao gồm hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Tiếng Anh thương mại): TẢI VỀ

Khoá 63

Khoá 62

Khoá 61

Khoá 60

Khoá 59