DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ CỦA K57 TRỞ VỀ TRƯỚC

Dưới đây là bảng thống kê danh sách các học phần thay thế dành cho các môn của K57 trở về trước nhưng hiện đã không còn được tiếp tục giảng dạy trong chương trình đào tạo của K58 trở về sau.

Comments